Udskiftning

Skal du erstatte en hel bygningsdel, såsom tagkonstruktionen, udskifte varmeinstallation eller skal du investere i nye vinduer? Lad os hjælpe dig med at forstå og opfylde Bygningsreglementets krav for denne projekttype.

Hvad er omfattet af kategorien Udskiftning?

Kategorien Udskiftning er når en bygningsdel eller en komponent tages ud af bygningen og erstattes af en ny.

Hvis en bygningsdel demonteres/nedrives uden at der bevares noget af bygningsdelen inklusiv de bærende bygningsdele, og der i stedet opbygges en hel ny bygningsdel, er der tale om udskiftning af bygningsdele.

Bemærk at udskiftning af fx en tagbelægning eller en facadebeklædning i bygningsreglementet kategoriseres som en Ombygning. Se projekttypen Ombygning.

Eksempler på udskiftning af bygningsdel eller komponent:

  • Udskiftning af en hel tagkonstruktion inkl. nye spær m.v.
  • Udskiftning af vinduer og døre
  • Udskiftning af kedel til varmepumpe
Udskiftning

Krav ved udskiftning

Ved udskiftning af en bygningsdel, skal bygningsdelen altid isoleres svarende til Tabel 1 og Tabel 2, uanset rentabilitet.

  • Krav til varmeisolering – uanset rentabilitet.
  • Krav til vinduer, døre og ovenlysvinduer – uanset rentabilitet.


Ved udskiftning af en bygningsdel eller et teknisk anlæg spiller rentabilitet altså ikke ind – men det er oftest rentabelt at få et mere moderne varmeanlæg eller bedre isolerende vinduer, når installationer eller bygningsdele alligevel skal udskiftes.

Energikravene ved Udskiftning kan opfyldes med disse forskellige metoder:

  1. U-værdikrav til klimaskærm ved Udskiftning. Energinotat med U-værdiberegning. (Link til Rådgivning)
  2. Producentdokumentation, fx et datablad eller en vinduesordrebekræftelse.


Vi står klar til at assistere jer med at opfylde alle energikravene og kan tilbyde rådgivning ved valg af godkendte anlæg og komponenter samt korrekte isoleringstykkelser både i konstruktionerne og på de tekniske installationer

Tabel 1:  Bygningsreglementets krav til maksimale varmetabskoefficienter (U-værdi) og omtrentlige isoleringstykkelser ved efterisolering af bygningsdele. 

Tabel 2:  Vinduer, glasydervægge, døre, glastage og ovenlysvinduer skal leve op til kravene herunder.

Nye installationer skal opfylde kravene i kapitel 19 af BR18

I dette kapitel henvises der til to standarder:

  • DS 469 for varme- og køleanlæg i bygninger
  • DS 452 for termisk isolering af tekniske installationer.


Det er vigtigt at bemærke, at udskiftninger af vinduer og døre ikke må forringe ventilationsforholdene. I mange tilfælde kan dette løses ved hjælp af udeluftventiler.

 

Installationerne skal overholde Ecodesign og de relevante standarder

Produkter omfattet af Ecodesign-krav skal overholde de krav, der er fastlagt i den tilhørende EU-forordning på det tidspunkt, hvor produktet installeres i bygningen.

De specifikke energikrav til de tekniske installationer er ikke direkte beskrevet i Bygningsreglementet. Til BR18 findes der en vejledning om termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg samt en vejledning om ventilation. Derudover henviser BR18 til to standarder, som skal følges: DS 469 (også kendt som “varmenormen”) og DS 452 for termisk isolering af tekniske installationer.

 

Energikrav til anlæggene

For varme- og køleanlæg skal DS 452 overholdes for at minimere varmetab og beskytte installationerne mod kondensdannelse. Det anbefales at placere rør og beholdere, så varmeafgivelsen fra dem gavner bygningen. Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning skal opfylde kravene til varmegenvinding i EU-forordning nr. 1253/2014, svarende til en 73 pct. tør temperaturvirkningsgrad for alle varmegenvindingssystemer undtagen væskekoblede batterier, hvor kravet er 68 pct.

I Danmark er der skrappere krav til ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning, der betjener en enkelt bolig. Her skal anlægget udføres med varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på mindst 80 pct.

 

Begrænsninger for brug af oliefyr

BR18 kræver, at bygningsopvarmning baseres på vedvarende energi, hvilket betyder, at nye bygninger ikke må anvende oliekedler. I eksisterende bygninger i fjernvarme- eller naturgasområder er det ikke muligt at udskifte ældre oliekedler med nye. Dog er det stadig tilladt at anvende olie til opvarmning i eksisterende bygninger uden kollektiv varmeforsyning.

 

Alt skal isoleres

Alle dele af et anlæg, herunder fx fordelerrør, shunte og fjernvarmeunits, skal isoleres.

 

Varmegenvinding skal forvarme indblæsningsluften

Ifølge BR18 kræves der varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften, når der tilføres udeluft ved hjælp af ventilationsanlæg med indblæsning.

 

Krav om funktionsafprøvning af tekniske anlæg

BR18 kræver, at den energimæssige ydeevne og styring af nye tekniske installationer testes ved funktionsafprøvning. Dette omfatter ventilationsanlæg, varme- og køleanlæg, belysningsanlæg og elevatorer.