For professionelle

Jeres B2B samarbejdspartner inden for Energi-, indeklima- og klimakrav og rådgivning i byggebranchen.
For professionelle
Jeres B2B samarbejdspartner inden for Energi-, indeklima- og klimakrav og rådgivning i byggebranchen.
Kontakt os

Samarbejde med arkitekter, ingeniører og totalentreprenører

Løbende sparring og support for faste kunder

Når I vælger Energiberegner ApS som jeres samarbejdspartner, får I ikke blot ekspertise inden for energieffektivitet og bæredygtighed, men også en partner, der forstår jeres unikke behov og udfordringer.

Vores koncept er unikt ved, at vi tilbyder vores faste samarbejdspartnere løbende sparring og support under hele processen. Dette er en mulighed, der kun er tilgængelig for vores faste samarbejdspartnere, hvilket betyder, at I altid kan kontakte os uden ekstra omkostninger. Betragt os som jeres eksterne kollega, der altid er klar til at assistere jer.

Vores faste kunder har også den fordel, at de kan kontakte os uden for normal åbningstid. På den måde sikrer vi, at I altid har adgang til den support og sparring, I har brug for, uanset tidspunktet på dagen.

Samarbejdspartnere

Samarbejde og proces

I kan bruge os helt fra den tidlige designproces, undervejs i projekteringen, i byggefasen og til byggeriet skal tages i brug.

I de tidlige faser, hvor mange af de helt grundlæggende aspekter fastlægges, kan vi give jer vished om I er på rette vej. Vi kan bistå med optimering og tilpasninger, så bygningsreglementets og bygherrens krav imødekommes.

Vi tilbyder løbende kontakt i projekterne, hvor energi- og klimaberegninger optimeres undervejs i projektfaserne, og I slipper for bekymringer om, hvorvidt byggeriet overholder bygningsreglementets og bygherrens krav. På den måde minimeres dyre fodfejl og dobbeltprojektering.

Byggeprojekter starter normalt på et overordnet niveau i form af et idéoplæg eller et skitseprojekt.

Selvom der er langt fra idéoplæg til den konkrete bygning, står klar, fastlægges de overordnede linjer ofte tidligt. Derfor er det hensigtsmæssigt at granske oplægget tidligt og gøre energi- og klimapåvirkningen til en del af beslutningsgrundlaget.

Selvom det er vanskeligt at forudse alle beslutninger, der har indflydelse på en bygnings energibehov og klimapåvirkning, giver det god mening at udføre en energiberegning og en LCA allerede i starten af projektet. Det er her, de største potentialer er for at optimere bygningers energi- og klimamæssige ydeevne.

Overordnet set kan man gå ud fra, at alle aktiviteter, materialer og energiforbrug bidrager til bygningens energibehov og klimapåvirkning. Fx kan alene valget af byggegrund fastlægge mange parametre for udformningen af bygningen, byggeprocessen og den efterfølgende brugsfase.

I takt med projektets detaljering, bør også energirammeberegningen og LCA modellen præciseres

I løbet af projektforløbet vil der ske præciseringer, og der bliver truffet flere og flere beslutninger om bygningens udformning.

Som fx arkitekt eller ingeniør kan I bruge os helt fra den tidlige designproces, undervejs i projekteringen, i byggefasen og til byggeriet skal tages i brug. Sådan kan vi give jer vished for om I er på rette vej.

Der er til en vis grad mulighed for at optimere klimapåvirkningen i alle projektfaser.

Med en tidlig og løbene inddragelse af Energiberegner ApS gennem projektfaserne, reduceres risiko for dobbeltprojektering og dyre fodfejl i byggefasen.

Vi bistår med optimering og tilpasninger, så bygningsreglementets og bygherres krav imødekommes og så de foreløbige resultater i designfasen tilnærmer sig den endelige beregning ved færdigmelding.

Vores proces og projektfaser

Byggeriets overholdelse af energi- og klimakravene bør sikres gennem alle projekterings- og udførelsesfaser for at komme godt i mål. 

Proceslinje

Klik dig gennem projektfaserne og læs mere om processen

1. Idé

Målsætninger for Energi- og CO2 bestemmes. Evt. på baggrund af en screening af lignende eksisterende byggesager

 • Gældende grænseværdier
 • Lavemissionsklasse (LCA)
 • Lavenergiklasse (Energiramme)
 • Bygherrekrav

Projekttype bestemmes

 • Evt. nedrivning og nybyggeri
 • Bevaring og renovering
 • Ændret anvendelse
 • Tilbygning

Hvis udgangspunktet er et eksisterende byggeri, kan der udføres en energiramme og en LCA, som sammenligner renoveringsscenarier med scenarier for tilbygning eller nedrivning og nybyggeri for at vurdere energi- og klimafordelen ved at renovere fremfor at bygge nyt.


Variantstudier på principielt niveau

Sammenligning af varianter af bygningers typologi og byggemetoder som typisk har stor påvirkning:

 • Typologi
 • Geometri og kompakthed
 • Fundering, terrænregulering
 • Passivt solenergibyggeri
 • Byggemetode
 • Konstruktioner og materialer
 • Principper for vand, varme og ventilation

Bygherre eller bygherrerådgiver bør desuden afstemme øvrige ønsker til projektet i forhold til bygningsreglementets energi- og klimakrav og eventuelt skærpede energi- og klimaambitioner for projektet.


Optimeringsproces inden næste projektfase

Videreudvikling af projektet understøttes med optimeringer på typologi og kompakthed, byggemetode. Samt på principniveau også klarhed vedr. konstruktioner og materialer, vinduer og døre, solindfald og passivvarme samt på de tekniske installationer. Størst opmærksomhed bør være på Hotspots.

Denne fase kaldes også dispositionsforslag og projektforslag

Et godt tidspunkt til at udføre en energiramme og en LCA er, når der foreligger et konkret designforslag. Her kan de indledende beregninger på baggrund af en fastlagt geometri fra forrige projektfase indgå som grundlag.

Estimerede mængder og standardkonstuktioner

Omfanget af bygningsdele og materialemængder estimeres så godt som muligt og kan baseres på standardkonstruktioner. Ved manglende data kan der anvendes erfaringstal og standardkonstruktioner og BR krav. Som udgangspunkt anvendes generiske miljødata til klimaberegningen.


Løbende overslag tidligt i bygningsdesignet sikrer at målsætningerne indfries

For de bygningsdele, det bidrager mest til projektets samlede klimapåvirkning og/eller energibehov, kan der udføres variantstudier, som gerne må koordineres med energikonceptet (dvs. opvarmningsform, isoleringsniveau, kølebehov mv.)

Variantstudier kan indebære at opstille forskellige varianter for både den overordnede designløsning, opbygning af bygningsdele og valg af specifikke byggevarer og – materialer – og derved afdække forskellene i forhold til klimapåvirkning og energibehov.

 • Estimater af mængder
 • Standard bygningskonstruktioner og
 • Generiske tekniske installationer
 • Bygningsdele vurderet med generiske miljødata og termiske egenskaber.


Optimeringsproces inden næste projektfase

Videreudvikling af projektet understøttes med optimeringer på konstruktioner og materialer, vinduer og døre, solindfald og passivvarme samt på de tekniske installationer.

Det er relevant at udføre variantstudier ved større ændringer. LCA-beregning opdateres på baggrund af tilrettede energiramme. Størst opmærksomhed bør være på Hotspots.

Myndighedsprojekt og udbudsprojekt

Ansøgning om byggetilladelse er et godt tidspunkt til at sætte bindende målsætninger for projektet herunder i energirammen og i LCA-beregningen.

Ved ansøgning om byggetilladelse er mange parametre fastlagt for byggeriet.

Energi- og LCA-beregningen bør være opdateret for at have sikkerhed for, at byggeriet overholder bygningsreglementets energi- og klimakrav og evt. skærpede målsætninger fra bygherren.

Håndtering af risici, som vil påvirke energirammen og LCA’en ved færdigmelding.

LCA-beregning opdateres på baggrund af tilrettede energiramme.

Eventuelt tilføjelse af usikkerhedsmargen.


Udbud

Tilbudsgivere for byggeprojektet skal inddrage målsætninger for maksimal klimapåvirkning af bygningsdele og for forudsætningerne i energirammen. Enten punktvist eller som helhed i deres kalkulationer.

Der bør regnes med en sikkerhedsmargen til at håndtere uforudsete risici sim fx ændringer af leverandør, produkt, byggeproces eller tekniske installationer samt resultater fra funktionsafprøvninger etc.

Udbuddet bør indeholde regler for at håndtere ændringer i byggeprocessen, som påvirker den endelige energiramme og LCA-beregning.

Det er relevant at stille krav om registrering af materialeforbrug for at efterleve klimakravene. Der kan også stilles krav om registrering af spild, energi og transport under byggeprocessen hvis bygherre ønsker en mere omfattende LCA, end krævet i Bygningsreglementet.

Løbende ajourføring ved ændringer undervejs i byggeperioden er vigtig

 • Faktisk anvendte konstruktioner og materialer
 • Faktisk anvendte tekniske løsninger
 • Ændringer hos entreprenøren
 

Inkluderingen af byggeprocessen (A4-A5) i LCA er valgfri Entreprenøren (evt. flere) kan registrere leverancer til byggepladsen.

 

Der indsamles dokumentation i form af:

 • Følgesedler
 • Fakturaer
 • Måleraflæsninger
 • Transport af materiale til byggepladsen
 • Energiforbrug og transport på og fra pladsen samt materialespild.
 

Entreprenøren kan dermed bidrage aktivt til at reducere klimapåvirkningen gennem mindre spild og energiforbrug og transport.

Endelige beregninger opdateres ”as-built”
Trykprøve (blower door) og data fra indregulering af vand, varme og ventilationsanlæg indregnes i energirammen.
Det endelige resultat af energirammen opdateres i LCA’en.

Fra energiramme til energimærke
As-built energirammeberegningen sendes til energikonsulenten med henblik for indberetning af energimærket.

Beregningerne uploades på Byg og Miljø
Dokumentation for de endelige beregninger indsendes til kommunen sammen med færdigmeldingen af byggeriet.
Ved LCA der går ud over klimakravene og inkluderer byggepladsen, skal man også dokumentere leverancer, spild, energiforbrug under byggeprocessen.

Fastlæg retningslinjer for energiforbruget og klimapåvirkningen i bygningens levetid

Drifts- og vedligeholdelsesplanen kan være grundlag for fortsat at sikre lave emissioner i løbet af bygningens levetid.
Det kan fx ske med LCA-baserede retningslinjer om indkøb og gennem løbende optimering af bygningsdriften samt ved renovering, vedligehold og renhold.

De anvendte scenarier om bygningens drift bør holdes op imod den faktiske drift i løbet af bygningens levetid for at høste erfaringer til eventuelle kommende projekter (gælder især for rådgivere og udførende).

SVG ai
1. Idé

Målsætninger for Energi- og CO2 bestemmes. Evt. på baggrund af en screening af lignende eksisterende byggesager

 • Gældende grænseværdier
 • Lavemissionsklasse (LCA)
 • Lavenergiklasse (Energiramme)
 • Bygherrekrav

Projekttype bestemmes

 • Evt. nedrivning og nybyggeri
 • Bevaring og renovering
 • Ændret anvendelse
 • Tilbygning

Hvis udgangspunktet er et eksisterende byggeri, kan der udføres en energiramme og en LCA, som sammenligner renoveringsscenarier med scenarier for tilbygning eller nedrivning og nybyggeri for at vurdere energi- og klimafordelen ved at renovere fremfor at bygge nyt.


Variantstudier på principielt niveau

Sammenligning af varianter af bygningers typologi og byggemetoder som typisk har stor påvirkning:

 • Typologi
 • Geometri og kompakthed
 • Fundering, terrænregulering
 • Passivt solenergibyggeri
 • Byggemetode
 • Konstruktioner og materialer
 • Principper for vand, varme og ventilation

Bygherre eller bygherrerådgiver bør desuden afstemme øvrige ønsker til projektet i forhold til bygningsreglementets energi- og klimakrav og eventuelt skærpede energi- og klimaambitioner for projektet.


Optimeringsproces inden næste projektfase

Videreudvikling af projektet understøttes med optimeringer på typologi og kompakthed, byggemetode. Samt på principniveau også klarhed vedr. konstruktioner og materialer, vinduer og døre, solindfald og passivvarme samt på de tekniske installationer. Størst opmærksomhed bør være på Hotspots.

SVG ai
2. Skitse

Denne fase kaldes også dispositionsforslag og projektforslag

Et godt tidspunkt til at udføre en energiramme og en LCA er, når der foreligger et konkret designforslag. Her kan de indledende beregninger på baggrund af en fastlagt geometri fra forrige projektfase indgå som grundlag.

Estimerede mængder og standardkonstuktioner

Omfanget af bygningsdele og materialemængder estimeres så godt som muligt og kan baseres på standardkonstruktioner. Ved manglende data kan der anvendes erfaringstal og standardkonstruktioner og BR krav.

Som udgangspunkt anvendes generiske miljødata til klimaberegningen.


Løbende overslag tidligt i bygningsdesignet sikrer at målsætningerne indfries

For de bygningsdele, det bidrager mest til projektets samlede klimapåvirkning og/eller energibehov, kan der udføres variantstudier, som gerne må koordineres med energikonceptet (dvs. opvarmningsform, isoleringsniveau, kølebehov mv.)

Variantstudier kan indebære at opstille forskellige varianter for både den overordnede designløsning, opbygning af bygningsdele og valg af specifikke byggevarer og - materialer - og derved afdække forskellene i forhold til klimapåvirkning og energibehov.

 • Estimater af mængder
 • Standard bygningskonstruktioner og
 • Generiske tekniske installationer
 • Bygningsdele vurderet med generiske miljødata og termiske egenskaber.

Optimeringsproces inden næste projektfase

Videreudvikling af projektet understøttes med optimeringer på konstruktioner og materialer, vinduer og døre, solindfald og passivvarme samt på de tekniske installationer.

Det er relevant at udføre variantstudier ved større ændringer.

LCA-beregning opdateres på baggrund af tilrettede energiramme. Størst opmærksomhed bør være på Hotspots.

SVG ai
3. Projekt

Myndighedsprojekt og udbudsprojekt

Ansøgning om byggetilladelse er et godt tidspunkt til at sætte bindende målsætninger for projektet herunder i energirammen og i LCA-beregningen.

Ved ansøgning om byggetilladelse er mange parametre fastlagt for byggeriet.

Energi- og LCA-beregningen bør være opdateret for at have sikkerhed for, at byggeriet overholder bygningsreglementets energi- og klimakrav og evt. skærpede målsætninger fra bygherren.

Håndtering af risici, som vil påvirke energirammen og LCA’en ved færdigmelding.

LCA-beregning opdateres på baggrund af tilrettede energiramme.

Eventuelt tilføjelse af usikkerhedsmargen.


Udbud

Tilbudsgivere for byggeprojektet skal inddrage målsætninger for maksimal klimapåvirkning af bygningsdele og for forudsætningerne i energirammen. Enten punktvist eller som helhed i deres kalkulationer.

Der bør regnes med en sikkerhedsmargen til at håndtere uforudsete risici sim fx ændringer af leverandør, produkt, byggeproces eller tekniske installationer samt resultater fra funktionsafprøvninger etc.

Udbuddet bør indeholde regler for at håndtere ændringer i byggeprocessen, som påvirker den endelige energiramme og LCA-beregning.

Det er relevant at stille krav om registrering af materialeforbrug for at efterleve klimakravene. Der kan også stilles krav om registrering af spild, energi og transport under byggeprocessen hvis bygherre ønsker en mere omfattende LCA, end krævet i Bygningsreglementet.

SVG ai
4. Byggefase

Løbende ajourføring ved ændringer undervejs i byggeperioden er vigtig

 • Faktisk anvendte konstruktioner og materialer
 • Faktisk anvendte tekniske løsninger
 • Ændringer hos entreprenøren

Inkluderingen af byggeprocessen (A4-A5) i LCA er valgfri Entreprenøren (evt. flere) kan registrere leverancer til byggepladsen.

Der indsamles dokumentation i form af:

 • Følgesedler
 • Fakturaer
 • Måleraflæsninger
 • Transport af materiale til byggepladsen
 • Energiforbrug og transport på og fra pladsen samt materialespild.

Entreprenøren kan dermed bidrage aktivt til at reducere klimapåvirkningen gennem mindre spild og energiforbrug og transport.

SVG ai
5. Færdigmeldning

Endelige beregninger opdateres ”as-built”

Trykprøve (blower door) og data fra indregulering af vand, varme og ventilationsanlæg indregnes i energirammen.

Det endelige resultat af energirammen opdateres i LCA’en.

Fra energiramme til energimærke

As-built energirammeberegningen sendes til energikonsulenten med henblik for indberetning af energimærket.

Beregningerne uploades på Byg og Miljø

Dokumentation for de endelige beregninger indsendes til kommunen sammen med færdigmeldingen af byggeriet.

Ved LCA der går ud over klimakravene og inkluderer byggepladsen, skal man også dokumentere leverancer, spild, energiforbrug under byggeprocessen.

SVG ai
6. Brug/drift

Fastlæg retningslinjer for energiforbruget og klimapåvirkningen i bygningens levetid

Drifts- og vedligeholdelsesplanen kan være grundlag for fortsat at sikre lave emissioner i løbet af bygningens levetid.

Det kan fx ske med LCA-baserede retningslinjer om indkøb og gennem løbende optimering af bygningsdriften samt ved renovering, vedligehold og renhold.

De anvendte scenarier om bygningens drift bør holdes op imod den faktiske drift i løbet af bygningens levetid for at høste erfaringer til eventuelle kommende projekter (gælder især for rådgivere og udførende).