Tilbygning

Skal du bygge en tilbygning? Få et overblik over Bygningsreglementets krav og hvordan vores beregninger kan hjælpe dig. Uanset om du tilføjer et nyt værelse, et anneks eller udvider din eksisterende kontorbygning, er vores mål at sikre, at din tilbygning opfylder alle nødvendige krav.

Hvad er omfattet af kategorien Tilbygning?

En tilbygning er en forøgelse af arealet af en allerede eksisterende bygning. Dette gælder uanset, hvor stor tilbygningen er. En tilbygning i relation til energikravene er opvarmet til mindst 5°C.

Eksempler på projekter der falder ind under kategorien tilbygninger kan fx være:

  • Tilbygning, fx en ny værelsesfløj
  • Ny tagetage
  • Anneks
  • Udvidelse af en kontorbygning, lager eller administration.
  • Ændring af udestue til bolig (lovliggørelse)
  • Opvarmet udestue
 

Tilbygning til sommerhus henhører under projekttypen Sommerhus.

Tilbygninger kan også være bygninger der allerede er opført i tilknytning til en anden eksisterende bygning for flere år siden. Lovliggørelse af byggeri opført uden byggetilladelse kan ofte benytte de regler der var gældende på opførelsestidspunktet. Det er kommunen der afgør og det er muligt at benytte et andet bygningsreglement i hvert enkelt tilfælde.

Det er ikke uvant for os at beregne på byggeri der er opført i 70’erne, 80’erne og frem til i dag. Vi har egne specialudviklede programmer til brug for dette.

Fx kan en udestue, der tidligere var uopvarmet, men senere taget i brug som beboelse og tilsluttet centralvarmen uden at være ansøgt, beregnes efter de dengang gældende regler for tilbygninger. Behovet for en beregning så mange år efter kan virke besynderligt. Behovet opstår ofte i forbindelse med salg af ejendommen eller når kommunen bliver bekendt med bygningen.

Energikravene for en tilbygning kan opfyldes med tre forskellige metoder:

  1. U-værdikrav til tilbygninger + max 22 % vinduer og døre. Se Rådgivning.
  2. Varmetabsramme + generelle mindstekrav til varmeisolering, vinduer og døre. Se Varmetabsrammeberegning.
  3. Energiramme + generelle mindstekrav til varmeisolering, vinduer og døre. Se Energirammeberegning. 

Tilbygninger opvarmet til mellem 5 ° og 15 °C har nogle lempede U-værdikrav, se BR18 §268.

*Let opvarmede – 5°C eller lavere end temperaturen i det aktuelle rum. **Hvis døren er A-mærket kan U-værdien godt tillades at være højere end 1,0 W/m² i energirammen.

For varmetabsrammen skal som minimum isoleres svarende til værdierne i Tabel 2 herunder.

Normalt skal U-værdierne være betydeligt lavere end de generelle mindstekrav til klimaskærmen for at opfylde varmetabs- eller energirammen. Dog kan visse områder stadig have dårlig isolering og stadig opfylde kravene, så længe der kompenseres for dette.

Værdiernes formål i relation til den ændrede anvendelse er altså primært at sikre, at alle bygningsdele – fx også små arealer – opføres med et isoleringsniveau, der ikke giver problemer med kondens og fugt. Værdierne skal betragtes som et absolut minimum.

Alle vinduer i tilbygninger skal være A-mærkede. Energibalancen for referencevinduet (Eref) må ikke være mindre end værdierne i tabel 3 herunder.

Energibalance (Eref)

Et vindues energibalance (Eref) angiver forskellen mellem den energi der tilføres gennem ruden ved solindfald og den energi der tabes ved varmetransmission gennem hele vinduet, beregnet for fyringssæsonen. Energibalancen bestemmes for et vindue med dimensionen 1,23 m x 1,48 m uden poster og sprosser og med en fordeling mod verdenshjørnerne fastlagt for et referencehus.

I varmetabsrammen benyttes Eref-værdien ikke til noget. Det er blot til indplacering i en klassifikation. A- eller B-mærket.