Ændret anvendelse

Skal du ændre en bygnings anvendelse? Vi hjælper dig med at forstå og opfylde Bygningsreglementets krav til denne projektkategori. Vi vejleder dig til den bedste dokumentationsmetode og sikrer, at den ændrede anvendelse lever op kravene.

Ændret anvendelse

Hvad er omfattet af kategorien Ændret anvendelse?

Når bygninger ændrer anvendelse, der indebærer et væsentligt større energiforbrug, skal bygningerne overholde kravene i bygningsreglementet til ændret anvendelse.

Eksempler på projekter der falder ind under kategorien Ændret anvendelse kan fx være:

  • Inddragelse af et udhus til beboelse.
  • Inddragelse af en udnyttelig tagetage til beboelse.
  • Ændring af uopvarmet lade/lager til kontorbygning.
  • Skift fra boliger til kontorer (udløser f.eks. krav til belysning.

 

Ændret anvendelse

Eksempler på Ændret anvendelse der ikke udløser yderligere energikrav:

  • Ændring fra en bygningstype til en anden, hvor temperaturforholdene og klimakravene er ens.
  • Ændring fra kontorer til boliger udløser ikke energikrav.
 

En ny tagetage eller nye boliger på flade tage er tilbygninger. Se projekttypen Tilbygning.

Enhver ændret anvendelse, der er taget i brug uden tilladelse, skal lovliggøres. Byggeri, der er opført uden byggetilladelse, kan ofte lovliggøres ved at følge de regler, der var gældende på opførelsestidspunktet eller tidspunktet for den ændrede anvendelse. Det er kommunen der afgør og det er muligt at benytte et andet bygningsreglement i hvert enkelt tilfælde.

Det er ikke uvant for os at dokumentere kravene på bygninger der skal lovliggøres mange år efter de er taget i brug. Behovet opstår ofte i forbindelse med salg af ejendommen eller når kommunen bliver bekendt med bygningen. Vi har egne specialudviklede programmer med alle historiske bygningsreglementskrav til brug for dette.

Energikravene ved ændret anvendelse kan opfyldes med to forskellige metoder:

  1. U-værdikrav ved ændret anvendelse. Energinotat med U-værdiberegninger. (Link til Rådgivning)
  2. Energiramme + generelle mindstekrav til varmeisolering, vinduer og døre. (Link til Energiramme

For konstruktioner omkring bygninger, der ændrer anvendelse, skal isoleringen opfylde kravene i tabel 1 nedenfor.

Der er dog undtagelser, hvor visse byggetekniske forhold kan gøre det umuligt at opfylde disse krav. I disse tilfælde kan manglende energieffektivitet kompenseres ved anvendelse af alternative energiløsninger. For eksempel kan det være udfordrende at opfylde kravene til linjetab for eksisterende vinduer og fundamenter. I stedet kan en tilsvarende mængde energi spares gennem ekstra isolering, installation af vedvarende energikilder eller forbedret energiforsyning.

Hvis det ikke er muligt at opfylde de angivne isoleringskrav, skal energirammen anvendes. Energirammen beregner den samlede energieffektivitet for den ændrede anvendelse Den tager også højde for effekten af de kompenserende tiltag

*Let opvarmede – 5°C eller lavere end temperaturen i det aktuelle rum. **Hvis døren er A-mærket kan U-værdien godt tillades at være højere end 1,0 W/m² i energirammen.

For energirammen skal som minimum isoleres svarende til værdierne i tabel 2 herunder.

Normalt skal U-værdierne være betydeligt lavere end de generelle mindstekrav til klimaskærmen for at opfylde energirammen. Dog kan visse områder stadig have dårlig isolering og stadig opfylde kravene, så længe der kompenseres for dette. Værdiernes formål i relation til den ændrede anvendelse er altså primært at sikre, at alle bygningsdele – fx også små arealer – opføres med et isoleringsniveau, der ikke giver problemer med kondens og fugt. Værdierne skal betragtes som et absolut minimum.

Alle vinduer ved ændret anvendelse skal være A-mærkede. Bygningens eksisterende vinduer og døre skal derfor udskiftes. Energibalancen for referencevinduet (Eref) må ikke være mindre end værdierne i tabel 3 herunder.

Figur 3.

Energibalance (Eref)

Et vindues energibalance (Eref) angiver forskellen mellem den energi der tilføres gennem ruden ved solindfald og den energi der tabes ved varmetransmission gennem hele vinduet, beregnet for fyringssæsonen. Energibalancen bestemmes for et vindue med dimensionen 1,23 m x 1,48 m uden poster og sprosser og med en fordeling mod verdenshjørnerne fastlagt for et referencehus.

I varmetabsrammen benyttes Eref-værdien ikke til noget. Det er blot til indplacering i en klassifikation. A- eller B-mærket.